DHC Overpelt en degenen die meewerken aan deze website, hierna te noemen ”de makers” verklaren dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, maar kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De makers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

De informatie op deze website wordt ontleend aan ondermeer andere documenten en websites die de diverse clubs, sportbonden en anderen publiceren. De makers staan derhalve niet in voor de juistheid van de weergegeven informatie en er wordt dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website. Daaronder valt ook, maar niet uitsluitend, inbreuk op werken die auteursrechtelijk zijn beschermd of werken die handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Hoewel de informatie met de grootst mogelijke zorg wordt ingevoerd, kan bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. De makers aanvaarden daarvoor geen enkele aansprakelijkheid, het gebruik van de verkregen informatie is voor eigen risico. Bezoekers van de site zijn zelf verantwoordelijk voor de keuzes die zij maken naar aanleiding van een bezoek aan deze site .

Omdat bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die derden bijhouden en waarover de makers van deze website geen controle hebben, dragen de makers geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die bronnen.
De inhoud van deze website mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, echter uitsluitend voor informatieve, niet-commerciƫle doeleinden en mits vermelding van de bron. DHC Overpelt behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat DHC Overpelt dit, schriftelijk dan wel via haar website, bekend heeft gemaakt.

De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in, dat bij het gebruik van de informatie, zoals hierboven beschreven, hij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel zullen (blijven) uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright.

In geval van twijfel t.a.v. het gebruik, dient u altijd contact op te nemen met de webmaster van deze site via de snelkoppelingen op elke pagina.

Het eigendomsrecht c.q. copyright van deze website en van de inhoud ervan berust bij DHC Overpelt, tenzij anders vermeld.